Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pracownicy recepcji Przychodni przyjmują pisemne wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej. Udostępnianie dokumentacji ambulatoryjnej odbywa się wg poniższych zasad:

 • Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta (w Przychodni pacjent wypełnia stosowne oświadczenie, które jest dołączone do dokumentacji ambulatoryjnej). Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczna ma jedynie osoba, którą pisemnie upoważnił pacjent za życia.

Za udostępnianie dokumentacji medycznej NZOZ RENORT Przychodnia Łucka pobiera opłaty w kwotach: 0,30 zł za jedną stronę kopii lub 9,00  zł za jedną stronę odpisu, wyciągu bądź za nośnik elektroniczny zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009, nr 52, poz. 417 z zm.). Druk umożliwiający uzyskanie kopii dokumentacji ambulatoryjnej jest dostępny w recepcji Przychodni przy ul. Łuckiej 18 w Warszawie oraz poniżej na stronie.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego NZOZ RENORT w obecności lekarza lub poprzez sporządzanie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.

Dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez pacjenta bądź przez przedstawiciela ustawowego oraz osobę upoważnioną przez pacjenta oraz na mocy zgody wydanej przez Kierownika Przychodni.

Druk o udostępnienie dokumentacji medycznej

Osoba ubiegająca się udostępnienia dokumentacji medycznej zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Odmowa wydania dokumentacji wymaga pisemnego wyjaśnienia przyczyny.

Za sporządzenie kopii dokumentacji, odpisu lub wyciągu z dokumentacji medycznej pobierane są opłaty w wysokości naliczanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS (Dz.u.04.39.353 z zm.) oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

NZOZ RENORT Przychodnia Łucka udostępnia dokumentację również w przypadkach:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewniania ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 3. podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
 4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sadowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 8. zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
 9. współpracującym Towarzystwom Ubezpieczeniowym Compensa oraz innym, z którymi Kierownik Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nawiąże współpracę w zakresie opieki medycznej, w celu zweryfikowania obecności na wizycie osób ubezpieczonych. Zapis ten jest zawarty w umowie o współpracy między Stronami.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego