Polityka prywatności

Klauzula informacyjna 

NZOZ Gabinety Lekarskie Tymińska Piotrowski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul Łucka 18/1802

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:  

 • Administratorem danych osobowych jest NZOZ Gabinety Lekarskie Tymińska Piotrowski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul Łucka 18/1802, email: recepcja@gabinetylucka.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: NZOZ Gabinety Lekarskie Tymińska Piotrowski Sp. J. z siedzibą w Warszawie,  ul Łucka 18/1802 lub iod@gabinetylucka.pl  
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów wynikające z prowadzonej działalności, zgodnie z RODO na podstawie art. 6 ust 1 lub art. 9 ust 1 , 2 lit a, b, c, d, h, i , j w zakresie w jakim jest to niezbędne i w celu jakim zostały zebrane t.j.:  
  • udzielenia świadczenia zdrowotnego, zapewnienia opieki zdrowotnej i wykonywania świadczeń medycznych, prowadzenia, przechowywania  i udostępniania dokumentacji medycznej, zarządzania usługami informacji podczas udzielania świadczenia, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz uczestniczenia w programach medycznych i profilaktycznych 
  • zapewnienia obsługi pacjentów poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, email, zapis on-line oraz w celu udzielenia informacji bądź odbioru dokumentacji medycznej w tym wyników badań
  • prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych związanych z udzielanym świadczeniem
  • ustalenia ewentualnych roszczeń i procesów obronnych związanych z prowadzonymi usługami
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia świadczenia medycznego a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych NZOZ Gabinety Lekarskie Tymińska Piotrowski Sp J. współpracują lub przetwarzają dane dla których NZOZ jest Administratorem w tym jednostki realizujące zadania związane informatyzacją, obsługa prawną pocztową bądź kurierską, bankową, podmioty dostarczające oprogramowanie, teleusługi, doradcze, księgowe itp. ) ale także wszystkie podmioty (podwykonawcy) którzy wykonują usługi medyczne dla NOZ Gabinety Lekarskie Tymińska, Piotrowski Sp J. lub na jego rzecz (laboratoria, punkty diagnostyczne, personel medyczny, specjaliści itp.)  
 • Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
 • Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z prowadzonej działalności w tym dane dotyczące zdrowia),  Państwa dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie także w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów statystycznych. 
 • Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) danych osobowych

– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; o usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku:
  • przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; o prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku         gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
Współpracujemy
Alab
Polski Lek
Synevo
Compensa
Polski bank komórek macierzystych
Znany lekarz
MediRaty